Privacy

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

In de AVG is vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens die binnen bedrijven en organisaties worden verzameld, bewerkt, bewaard en gedeeld. Het gaat daarbij om ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon’. Belangrijke regels om de privacy van deze personen te waarborgen. Tegelijkertijd moet er gezorgd worden voor een werkbare situatie. De AVG bevat een groot aantal regels en voorschriften voor alle partijen die met het verwerken van persoonsgegevens te maken hebben.

De AVG maakt daarbij onderscheid tussen ‘verwerkingsverantwoordelijken’ en ‘verwerkers’. Beiden verwerken persoonsgegevens. Verwerkersverantwoordelijken bepalen hierbij zelf (of in samenwerking met anderen) het doel van en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerkers verwerken persoonsgegevens namens, ten behoeve van en volgens instructies van derden.

Vanaf 25 mei 2018 dient een verwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst af te sluiten met een verwerker (Art. 28 lid 3 AVG). In deze overeenkomst worden met name de concrete verwerkingen, verwerkingsdoelen, beveiligingsmaatregelen en informatieverstrekking vastgelegd die door de verwerker worden uitgevoerd en nagevolgd.

Binnen de regels van de AVG is PMG Pensioen Management BV in relatie tot u als klant/werkgever geen verwerker maar een verwerkingsverantwoordelijke*. Immers: het verwerken van de persoonsgegevens van werknemers is niet het primaire doel van onze dienstverlening (advies over, bemiddeling in en beheer van pensioenregelingen), maar vloeit logischerwijze voort uit deze dienstverlening. Wij bepalen zelf het doel waarvoor (bv advies, beheer) en de manier waarop (bv e- mail, formulieren) de gegevens worden verwerkt, en zijn ook zelfstandig verantwoordelijk voor het privacy-beleid. Het daarom niet nodig om hiervoor een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Uiteraard voldoen we wel aan de regels die de AVG ons als verwerkingsverantwoordelijke oplegt.

*Het Verbond van Verzekeraars en de branche-organisatie Adfiz onderschrijven deze conclusie.

Privacy-Verklaring

PMG Pensioenmanagement BV heeft als kernactiviteit het adviseren over, het bemiddelen in en het beheren van (collectieve) pensioenregelingen, inkomensverzekeringen en oudedagsvoorzieningen. Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 030-2343898

E-mail: info@pmgnl.nl

Website: pensioenmoetjedoen.nu

Bezoekadres:Burgemeester de Withstraat 92, 3732 EN  De Bilt

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PMG Pensioen Management BV verwerkt persoonsgegevens van u, uw medewerkers en hun partners en kinderen die voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;

– leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

– gegevens over of kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart);

– burgerservicenummer (BSN)

– gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;

– gegevens over uw lopende financiële producten (bankrekeningen of verzekeringen);

– gegevens over uw financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;

– juridische documenten, zoals inschrijving scheidingsregister, samenlevingscontract, arbeidsovereenkomst

– overige gegevens die u ons proactief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bovenstaande gegevens zijn niet in alle gevallen van toepassing. Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

PMG Pensioen Management BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

– het maken van offertes en het geven van passend advies;

– het afhandelen van uw aanvraag voor een pensioen-, levens- of lijfrenteregeling;

– het beheren en archiveren van onze producten en ons klantenbestand;

– u te bellen of aanschrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

PMG Pensioen Management BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn loopt door zolang de afgesloten producten bij ons kantoor in beheer zijn. Als de relatie of de overeenkomst eindigt dan bewaren we de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons van toepassing zijn.

 

Delen met anderen

PMG Pensioen Management BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PMG Pensioen Management BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

PMG Pensioen Management BV gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pmgnl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PMG Pensioen Management BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PMG Pensioen Management BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant, neem dan contact op met ons kantoor via 030-2343898 of via info@pmgnl.nl.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie daarover vindt u op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.